Algemene voorwaarden

Je bent hier:

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden betekenen de volgende termen:

 1. Van Leeuwen
 2. Opdrachtgever: ieder(e) natuurlijk en/of rechtspersoon die aan Bamboo Brands B.V. Opdracht geeft Werkzaamheden uit te voeren.
 3. (Flex)medewerker: ieder natuurlijk persoon m/v, die door tussenkomst van Bamboo Brands B.V. Werkzaamheden verricht of gaat verrichten in het kader van de door Opdrachtgever aan Bamboo Brands B.V. gegeven Opdracht.
 4. Aanbieding: een schriftelijk voorstel van Bamboo Brands B.V. aan Opdrachtgever om te komen tot een Opdracht.
 5. Opdracht: de overeenkomst waarbij Bamboo Brands B.V. zich jegens Opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen Werkzaamheden onder toepassing van het bij deze voorwaarden bepaalde te verrichten en waarbij Opdrachtgever zich jegens Bamboo Brands B.V. verbindt de bedongen tegenprestatie te verrichten. De Opdracht vermeldt naast een omschrijving van de opgedragen Werkzaamheden waaronder begrepen het verlenen van diensten doch ook het in Opdracht produceren of laten produceren van Zaken, tevens doch niet uitsluitend het aantal te besteden uren, een planning, een plan van aanpak, een gedetailleerde begroting, een nadere omschrijving en de hoeveelheden van de te produceren Zaken.
 6. Werkzaamheden: onder meer en niet uitsluitend betreffende de dienstverlening door Bamboo Brands B.V. bestaande uit het verrichten van marktonderzoek van producten bij verkooppunten in Europa.
 7. Zaak: stoffelijke objecten, in de meest ruime zin van het woord, waaronder materiaal, actiemateriaal en reclamemateriaal.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, toepasselijk op alle Aanbiedingen en Opdrachten, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden Opdrachtgever en Bamboo Brands B.V. geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
 3. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat hij, en de door hem ingeschakelde derden, zich houden aan de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3: Aanbieding

 1. Alle Aanbiedingen van Bamboo Brands B.V. zijn steeds vrijblijvend en worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij anders vermeld in de Aanbieding. Een Opdracht komt alleen tot stand door een tijdige schriftelijk aanvaarding door Opdrachtgever van de door Bamboo Brands B.V. uitgebrachte Aanbieding, dan wel door een schriftelijke bevestiging door Bamboo Brands B.V. van een aan Bamboo Brands B.V. door Opdrachtgever verstrekte (mondelinge) Opdracht, waarop niet binnen twee werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door Opdrachtgever.
 2. In de Aanbieding wordt gewoonlijk onder meer aangegeven:
  1. de plaats van de Werkzaamheden;
  2. een omschrijving van de Werkzaamheden;
  3. het tijdstip van aanvang van de Werkzaamheden;
  4. de termijn waarbinnen de Werkzaamheden zullen worden verricht;
  5. in geval van een Opdracht tot productie: de hoeveelheden te produceren (reclame) materialen, nadere technische omschrijving van de (reclame)materialen en de levertermijn;
  1. de prijs van de in de Aanbieding omschreven Werkzaamheden
  2. c.q. te produceren Zaken, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Bamboo Brands B.V. vermeldt in de Aanbieding afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting;
  3. of betaling in termijnen zal plaatsvinden, alsmede of een voorschotbetaling zal plaatsvinden;
  4. de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende overeen- komst.
 3. Meer werkzaamheden, te verrichten op verzoek van Opdrachtgever en welke geen deel van de initiële Opdracht uitmaken, zullen door Bamboo Brands B.V. afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Bamboo Brands B.V. is niet gebonden aan Aanbiedingen waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wijze waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door Bamboo Brands B.V. bepaald. Bamboo Brands B.V. heeft het recht om, indien dat door Bamboo Brands B.V. noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de Werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 4: Tarieven

 1. De prijs zoals vermeld in de Opdracht wordt steeds opgesteld op basis van de op het tijdstip van de Aanbieding c.q. de Opdracht geldende tarieven. Indien zich tussen het tijdstip van de Aanbieding en het moment waarop de uit hoofde van een Opdracht te verrichten Werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Bamboo Brands B.V. zich het recht voor deze verhogingen en/of veranderingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van Opdrachten met een looptijd van meer dan een jaar is Bamboo Brands B.V. gerechtigd de overeengekomen tarieven jaarlijks minimaal te verhogen met de door het CBS over het voorafgaande jaar vastgestelde inflatiecorrectie (CPI alle huishoudens).
 2. Alle prijzen zijn exclusief btw, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
 3. Naast de in de Opdracht vermelde prijs is Opdrachtgever ook verschuldigd kosten verbonden aan meerwerk, declaraties van door Bamboo Brands B.V. ingeschakelde derden en/of een spoedtoeslag zoals nader bepaald in artikel 4.4.
 4. Bamboo Brands B.V. is genoodzaakt een spoedtoeslag in rekening te brengen bij een aanvraag of wijziging (in data, tijden of aantallen (Flex)medewerkers) van een Opdracht door Opdrachtgever, welke vijf werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum wordt gedaan. De toeslag is gelijk aan een percentage van de totale prijs en bedraagt:
  • 10% bij een aanvraag of wijziging van een Opdracht vijf werkdagen van te voren;
  • 20 % bij een aanvraag of wijziging van een Opdracht vier werkdagen van te voren;
  • 30% bij een aanvraag of wijziging van een Opdracht drie werkdagen van te voren;
  • 40% bij een aanvraag of wijziging van een Opdracht twee werkdagen van te voren;
  • 50% bij een aanvraag of wijziging van een Opdracht één werkdag van te voren;
  • 75% bij een aanvraag of wijziging van een Opdracht per direct. Onder werkdagen wordt verstaan maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur, uitgezonderd officiële feestdagen.
 5. Voor elke Opdracht worden minimaal 4 aaneengesloten uren per (Flex)medewerker van Bamboo Brands B.V. in de prijs (door) berekend.

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling van iedere factuur van Bamboo Brands B.V. dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Bamboo Brands B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.
 2. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door Opdrachtgever.
 3. Reclames over door Bamboo Brands B.V. uitgebrachte facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum bij Bamboo Brands B.V. te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten ter zake verspeeld.
 4. Bamboo Brands B.V. heeft het recht om op basis van de goedgekeurde Aanbieding een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van de Werkzaamheden op de door Bamboo Brands B.V. aangegeven rekening te zijn voldaan.
 5. Bamboo Brands B.V. heeft het recht om, indien een Opdrachtgever de overeengekomen wijze van betaling niet nakomt, de Opdracht op te schorten of niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen. In het laatste geval wordt de Opdracht als door Opdrachtgever geannuleerd beschouwd en wordt deze conform hetgeen is bepaald in art. 6.2 aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan Opdrachtgever in rekening is gebracht en op dezelfde wijze als andere facturen.
 7. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig c.q. niet volledig betaalt, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke c.q. verzuim te zijn en zal Opdrachtgever vanaf veertien dagen na factuurdatum zonder nadere in gebreke stelling een rente van 2,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd zijn over het gehele, nog openstaande bedrag.
 8. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en bedragen:
  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering met een minimum van € 40,00;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  • 0,5% van het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
 9. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens Opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 10. Iedere betaling van Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door Opdrachtgever verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.